More rigorous Gibbs Free Energy/ Spontaneity Relationship