new Android Studio Emulator improvements! Yaayyyyyyyyyyyyy lol.